Sản phẩm

5 %

Tôm hùm Alaska sống

Liên hệ
5 %

Tôm hùm tre sống

Liên hệ
bộ %

Tôm hùm bông thiên nhiên

Liên hệ
5 %

Tôm hùm baby

Liên hệ
5 %

Cá chim biển sống

Liên hệ
5 %

Cá bớp

Liên hệ
5 %

Cá Chình

Liên hệ
5 %

Cá mặt quỷ sống

Liên hệ
5 %

Cua biển Bắc Mỹ

Liên hệ
5 %

Chân cua tuyết

Liên hệ
5 %

Cua 2 da (cua cốm)

Liên hệ
5 %

Cua gạch

Liên hệ
5 %

Sò huyết đại

Liên hệ
5 %

Ốc tai tượng

Liên hệ
5 %

Nghêu đại

Liên hệ
5 %

Ốc móng tay chúa

Liên hệ
5 %

Mực trứng

Liên hệ
5 %

Mực nang tươi

Liên hệ
5 %

Mực lá

Liên hệ
5 %

Mực ống

Liên hệ